Privacy

PRIVACYVERKLARING VAN EVANGELISCHE KERK PHILADELPHIA

Philadelphia Bookshop
Adres : Oude Koornmarkt 63, 2000 Antwerpen
Email : philadelphia.bookshop@telenet.be
Tel : 03/231.60.11

1. Verklaring

    • De Evangelische kerk Philadelphia hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de klanten, leveranciers, vrijwilligers en personeel van de boekenwinkel en zorgt dat hun privacy wordt gerespecteerd.
    • In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
    • De Evangelische kerk Philadelphia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Onze verantwoordelijkheid

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


   Als Evangelische kerk Philadelphia, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
   Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens.

3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Philadelphia Bookshop gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

• Als een klant een bestelling plaatst, hebben we naam, e-mailadres, gsm nummer, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en de klant van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
• Om het winkelen bij Philadelphia Bookshop zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de                website personaliseren en u titels aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.
• Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties, ook via de nieuwsbrief. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door ons een e-mail te    sturen of uw voorkeur aan te passen bij mijn account.
• Als u bij Philadelphia Bookshop een account aanmaakt, bewaren wij uw gegevens. In uw Philadelphia Bookshop account slaan we informatie op zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens, zodat u deze niet bij          iedere bestelling opnieuw hoeft in te vullen.
• Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

4. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …vb Dropbox);
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen; (Mailchimp)
• Webshop (kmo shops)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken en deze werknemers, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

5. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

6. Bewaartermijn

Philadelphia Bookshop bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

7. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

• Alle personen die namens, Philadelphia Bookshop van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Onze gegevens worden bewaard in een beveiligde gegevensomgeving OneDrive met een wachtwoord;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

In geen geval kan Evangelische kerk Philadelphia/Philadelphia Bookshop aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

8. Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

9. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. Belgische Privacy commissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel: +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be.

10. Wijziging privacy statement

Philadelphia Bookshop kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op28/04/2020. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. U kan ons een e-mail sturen als u deze wilt raadplegen.

Webshop laten maken door KMO-Shops-Logo-Wit-XS - Copyright © 2023 - Philadelphia Bookshop